PRAVIDLA HRY

PRAVIDLA HRY
(Platnost od 1. 1. 2016)

 

Pravidla pro in-game chat

§ A1 – Jazyk chatu
(1) Používejte jazyk, ve kterém je lokalizována hra, potažmo oficiální jazyk země, pro který je server určený.
(2) Je tedy povolena čeština, slovenština a mezinárodní jazyk angličtina.

§ A2 – Pokyny moderátorů chatu - moderátorem se rozumí kterýkoliv člen 4Story CZ týmu
(1) Hráči jsou povinni uposlechnout pokynů moderátorů chatu.
(2) Při podezření na zneužívání pravomocí či námitkách na pokyny moderátora kontaktujte podporu hry prostřednictvím ticket systému nebo IRC. Veřejné projednávání pokynů v jakémkoli chatu hry, na fóru či v kterémkoli z kanálů IRC, vyjma neveřejného kanálu podpory, není žádoucí a nebude tolerováno.

§ A3 – Vyjadřování
(1) V chatu a v další komunikaci, kterou umožňuje hra, je nutné dodržovat základní pravidla slušného chování.
(2) Psychický nátlak (šikana, vyhrožování, vydírání, posměšky atd.), vulgarismy a urážky na jakékoli téma (rasistické, náboženské, politické, sexuální atd.) jsou zakázány. Porušení bude tvrdě trestáno.
(3) Vyvolávání konfliktů a dalších činů za účelem znepříjemnění hry jiným hráčům je zakázáno.
(4) Pamatujte na to, že ani používání zástupných symbolů (hvězdiček, teček, čárek apod.), ani jiná záměrná výměna znaků nezakryje původní význam slova. Takové vyjadřování bude hodnoceno stejně jako v bodech 2, 3 a 4.

§ A4 – SPAM
(1) SPAM není v chatu povolen. Za spamování se považuje psaní nesmyslných zpráv či opakované psaní téže či obsahově podobné zprávy. Zpráva odeslána více než třikrát za sebou v krátkém časovém intervalu bude považována za SPAM. Spamem se rozumí i násobné vyobrazení téhož předmětu či přílišné protahování slova či jiných alfanumerických symbolů za účelem zvýraznění své zprávy na úkor zpráv ostatních hráčů nebo zpráv členů 4Story CZ týmu.
(2) Jinou formou spamu je zasílání osobních a jiných zpráv, které nejsou uživatelem vyžádané a obtěžují ho. Pokračuje-li hráč v zasílání obtěžujících zpráv i přes žádost obtěžovaného o ukončení tohoto jednání, bude obtěžující hráč na podnět obtěžovaného potrestán.

§ A5 – Herní účty
Nabídka a poptávka herních účtů za reálné prostředky (skutečné peníze i jakékoli jiné předměty) se trestají trvalým zablokováním účtů obou stran. Zablokování může být rozšířeno na všechny účty, které jsou s prodejem za reálné prostředky spojeny například příjmem itemů získaných za reálné prostředky či jiným jednáním souvisejícím s tímto nepovoleným obchodem. (Viz § B3, odstavec 3)

§ A6 – Přezdívka
(1) Je zakázáno volit si přezdívky, které by jakýmkoli způsobem mohly urážet, provokovat, zesměšňovat či jinak nevhodně napodobovat jiné hráče. Zakázány jsou i přezdívky vytvořené prokazatelně za účelem poškození jiného hráče. Povoleny nejsou ani přezdívky označující a symbolizující motivy či navádějící k činnostem, které lze považovat za nevhodné pro nezletilé hráče, rasistické, ponižující, vulgární, se sexuálním významem apod. Dále jsou zakázány nesmyslné přezdívky obsahující jiné znaky než z qwertz sady na klávesnici.
(2) Je přísně zakázáno napodobování jmen členů 4Story CZ týmu, včetně používání zkratek označujících jejich funkci před jménem a jejich jakýchkoli variací, (např. uvádění zkratek jako [GM], či [GO], dále např. admin, správce, support atd.), které by kohokoli mohly uvést v omyl.

§ A7 – Reklama
(1) V chatu a dalších komunikačních nástrojích hry je zakázána jakákoli reklama na produkty jiných společností než Gameforge Productions GmbH.
(2) Zákaz se týká rovněž uvádění odkazů na webové stránky nesouvisející s produkty společnosti Gameforge Productions GmbH.

§ A8 – Osobní informace
(1) V chatu není povolena veřejná výměna osobních informací, ani veřejná výměna kontaktních údajů či přístupových údajů k herním a jiným účtům (jako např. ICQ, Skype, MSN, TeamSpeak, telefonní číslo atd.). Výjimkou je oznámení o klanovém Team Speaku v klanovém chatu a v klanových informacích,
(2) Vaše přihlašovací údaje k účtu ve 4Story (e-mail a heslo) považujte za přísně důvěrné a nikomu je nesvěřujte. Nikdo nemá právo po vás tyto údaje požadovat. Požaduje-li někdo tyto údaje, nahlaste takovéto jednání prostřednictvím ticket systému. Svá přístupová hesla volte dostatečně dlouhá (nejlépe volte kombinace velkých a malých písmen a čísel - minimum 10 znaků), vyvarujte se hesel typu „123456“, „asdf“, hesel obsahujících vaše jméno, vaši přezdívku ve hře, vaše telefonní číslo apod.
(3) Používáním stejných přihlašovacích údajů (e-mail a heslo) jako ve 4Story i v jiných hrách, se vystavujete riziku jejich zneužití, tj. zcizení účtu či jeho vykradení. Doporučujeme mít pro hru 4Story speciální přihlašovací údaje! V případě, že hráč i přesto použije stejné přihlašovací údaje i v jiné hře a budou zneužity, nese za své chování plnou zodpovědnost.
(4) Členové herní podpory, moderátoři a další zástupci společnosti Gameforge Productions GmbH po vás ve hře nikdy nebudou chtít vaše přístupové údaje (heslo k účtu, e-mail k účtu, vaše jméno a příjmení, adresu a jiné osobní údaje). Vyžaduje-li po vás někdo tyto údaje s tvrzením, že jde o administrátora, moderátora apod., pořiďte pomocí klávesy Print Screen nebo programem pro zachycování obrazovky snímek, přestaňte s tímto člověkem komunikovat a neprodleně toto jednání nahlaste na ticket systém nebo na neveřejný kanál podpory v IRC.

§ A9 – Jiné
(1) Navádění hráčů k porušování pravidel je trestné.
(2) Zveřejňování softwarových chyb, jakožto i poskytování softwaru, rad či návodů, které by mohly nabádat hráče k porušení pravidel, nebo jim k nim napomoci, je trestné.
(3) Pro přehlednost v chatu pište velká písmena jen tam, kam podle pravidel jazyka, který používáte, patří (nepište Caps Lockem či s permanentně stisknutou klávesou Shift).
(4) Krádeže itemů, podvody, tresty a další osobní záležitosti nepatří na chat hry, nýbrž pouze na ticket systém či na neveřejný kanál podpory v IRC (požádejte o pomoc některého z přítomných operátorů a vyčkejte jeho výzvy).
(5) Pokud vás někdo obtěžuje nebo nutí k věcem, které vás uráží, ponižují či diskriminují, pořiďte klávesou Print Screen nebo programem pro zachycování obrazovky snímek, přestaňte s dotyčným komunikovat a nahlaste toto jednání podpoře hry. Nechcete-li se s někým bavit, dejte mu na vědomí své jasné „ne“.
(6) Jakékoli projednávání obdržených trestů mimo ticket systém a IRC je zakázáno.

§ A10 – Dokazování porušení pravidel
Pokud jste byli přímými účastníky porušení pravidel, nahlaste toto jednání podpoře hry. Vaše zpráva musí obsahovat:
(1) Objektivní popis situace (nikoli nadávky), datum a co nejpřesnější čas hlášeného jednání,
(2) Snímek s co nejvíce detaily zřetelně dokazující porušení daného pravidla, pro lepší posouzení je lépe připojit snímků více,
(3) Jméno Vaší herní postavy, která se události zúčastnila,
(4) Jakýkoli váš komentář, který je podle vašeho názoru vhodný pro objektivní posouzení situace podporou hry.
(5) Snímkem se rozumí neupravený (neořezaný, nepomalovaný, nepopsaný a jinak upravený) screen pořízený prostřednictvím klávesy Print Screen nebo programem pro zachycování obrazovky. Snímek nesmí být starší než 48 hodin. Fotografie monitoru pořízené mobilním telefonem či jiným fotografickým přístrojem nebudou uznány. Z jakékoli úpravy snímku mohou být vyvozeny důsledky dle současných pravidel.
(6) Při nesplnění podmínek stanovených v bodech 1 až 5 tohoto paragrafu a bodů 1 až 4 § A8 je člen podpory 4Story CZ týmu oprávněn řešení nahlášení porušení pravidel včetně krádeže zamítnout.

Chování ve hře a mimo ni

§ B1 – Přezdívka viz §A6

§ B2 – Spouštění hry
(1) Na jednom počítači je povoleno spuštění pouze jedné herní instalace.
(2) Využívání jakéhokoli softwaru (např. virtuálního PC) za účelem spuštění více instalací hry není povoleno. Takové jednání bude mít za následek permanentní zablokování všech takto používaných účtů.

§ B3 – Účty
(1) Hráč může mít neomezený počet účtů.
(2) Je zakázáno vytvářet si účty sloužící k porušování pravidel.
(3) Trest udělený na jeden z účtů může vést k udělení trestu na všechny účty daného hráče, pokud tak uzná za vhodné člen podpory 4Story CZ týmu, který konkrétní porušení pravidel řeší.
(4) Za uživatele herního účtu se považuje vlastník e-mailové adresy, na který je účet registrován.
(5) Při podezření na krádež účtu, či využívání účtu k porušování pravidel, bude tento účet do vyjasnění situace zablokován z důvodu minimalizace potenciálních škod.

§ B4 – Výměna a darování účtů
(1) Vzájemná výměna účtů ve hře 4 Story je povolena. Výměna účtu za účet či itemy v jiné hře je zakázána.
(2) Každá výměna účtů musí být oficiálně nahlášena na ticket systém, a to všemi zúčastněnými hráči..
(3) Darování účtu je povoleno.
(4) Postup pro výměnu či darovaní účtu:

 • Výměnu účtů musí všichni zúčastnění hráči oznámit prostřednictvím ticket systému z původního e-mailu aktuálně platného pro účet, který má být měněn. Oba hráči jsou v ticketu povinni oznámit nově založený e-mail ještě nepoužitý v žádné hře, na který účet po výměně převedou. Účet hráči nesmí vyměnit dříve, než jim bude výměna schválena operátorem. Po schválení výměny jsou hráči povinni nově získaný účet do 7 dnů převést na nový e-mail, který dosud nebyl ve hře 4Story použit.
 • Darování účtu je původní uživatel povinen oznámit prostřednictvím ticket systému podpoře hry. Nový uživatel je povinen účet převést na nový e-mail, který dosud nebyl ve hře použit.
 • Účty, které budou měněny či darovány i s původním e-mailem, budou trvale zablokovány.
 • Nenahlášená výměna či darování účtu je zakázána a je trestána trvalým uzavřením všech účtů, které s ní souvisejí včetně těch, kde se nacházejí itemy či herní peníze z těchto účtů.
 • V případě podvodu či krádeže účtů při jejich výměně nesou odpovědnost sami hráči. Ze strany 4Story CZ týmu nevzniká žádná povinnost náhrady či navrácení účtu!

§ B5 – Prodej účtu či jiných virtuálních předmětů a identit
(1) Je zakázán jakýkoli prodej herních postav, předmětů a jiných virtuálních identit za reálné peníze či jakýkoli nemovitý či movitý majetek či virtuální identity v jiných hrách apod.
(2) Je zakázán prodej měsíčních kamenů (dále MK) směnou za virtuální statky (in-game peníze, virtuální itemy, pomoc atd.).
(3) V případě porušení jakéhokoli bodu tohoto paragrafu si 4Story CZ tým vyhrazuje právo zablokovat účty prodávajícího i kupujícího hráče.
(4) Celý výčet viz VOP (Všeobecné obchodní podmínky).

§ B6 – Využívání podvodných softwarů a zneužívání softwarových chyb a mezer
(1) Použití jakéhokoli softwaru (programy, aplikace, skripty, makra, UI atd.) jakkoli ovlivňujícího chod hry (ve prospěch jednotlivců nebo v neprospěch ostatních hráčů), jehož oficiálním zdrojem není Gameforge Productions GmbH, či touto společností autorizovaná osoba, je přísně zakázáno.
(2) Zakázáno je též využívání a zneužívání softwarových chyb hry 4Story. Za chybu se též považuje získání jakékoli virtuální identity, která je zjevně způsobena chybou ve hře (např. přičtení MK bez uskutečnění aktu koupě). Zjistíte-li nějakou chybu, či máte-li podezření na chybu hry, jste povinni kontaktovat podporu hry.
(3) Záměrný vstup do oblasti, která není zjevně určena k běžnému pohybu, není povolen. Tím je myšleno zneužívání chyb a systémových mezer pro vstup do oblasti „mimo texturu“ atd.
(4) Za zneužívání softwarových chyb se mimo jiné považuje:
Úmyslné znemožňování komunikace klient vs server. To je například chování hráče, který se úmyslně odpojuje od internetového připojení (nebo jiným způsobem znemožňuje komunikaci klient vs server) s úmyslem mimo jiné tak zabránit soupeřům v jeho zabití a ztrátě vlastních bodů pověsti.
(5) Předpokládá se používání zdravého rozumu, úsudku a zkušeností hráčů. Není-li jisté, zda jde o chybu hry, obraťte se s dotazem např. na IRC, fórum či ticket systém. Na fóru jsou zveřejněny zjištěné (dosud neopravené) chyby. Záměrné využívání těchto chyb bude trestáno.

Zpráva informující o chybě by měla obsahovat:
- co nejpřesnější určení místa, tedy ideálně zápis polohy hlášené chyby (tento údaj lze získat stiskem klávesy „M“ a následného opisu dvou čísel z kolonky „Vlastní pozice“ nacházející se ve spodní části obrazovky – např. 5555,55 / 5555,55),
- co nejpodrobnější popis problému,
- datum a čas objevení hlášené chyby.

§ B7 – Podvodné jednání a obchodování
(1) Je zakázáno jakékoli podvodné jednání, které by mohlo poškodit, či již poškodilo, jiného hráče. Tímto jednáním se myslí např. nabízení předmětů, které nejsou vaše, zaměňování předmětů, jež jsou předmětem aukce či obchodu atd.
(2) Za podvodné jednání se též považuje uskutečnění koupě či prodeje, které jsou pro prodávajícího či kupujícího zvlášť nevýhodnév souvislosti s aktuální nabídkou či poptávkou ve hře, prodej či výměna itemů, a to především s hráčem, který není schopen adekvátně posoudit běžnou hodnotu virtuálních itemů (jde tedy především, ale nikoli výhradně, o ochranu nových hráčů).
(3) Stali-li jste se obětí podvodu, nahlaste toto jednání podpoře hry s dostatečnými důkazy, viz § A10

§ B8 - Krádeže
(1) V případě, že je hráči zcizen účet, může žádat o jeho vrácení, avšak účet bude vrácen v takovém stavu, v jakém je členem herní podpory 4Story CZ týmu nalezen. Pokud byl odcizen účet, který změnil uživatele se souhlasem 4Story CZ týmu (viz § B4), je vždy účet navrácen uživateli, který má přístup na poslední schválenou e-mailovou adresu. Na vrácení zcizených itemů a herních peněz nevzniká poškozenému automatické právo. O konkrétních případech rozhodují příslušní členové týmu podpory 4Story. Náhrady ztracených itemů a herní měny z prostředků Gameforge Productions GmbH nejsou poskytovány.
(2) Krádež itemu či herní měny je poškozený hráč povinen nahlásit do 48 hodin od této události, a to na ticket systému či IRC.
(3) Nahlášení krádeže itemu musí obsahovat:

 • a/ datum krádeže itemu,
 • b/ snímek s co nejvíce detaily, jde-li o krádeže při zápůjčce či obchodování. Snímkem se rozumí neupravený (neořezaný, nepomalovaný, nepopsaný a jinak upravený) screen pořízený prostřednictvím klávesy Print Screen nebo programem pro zachycování obrazovky. Fotografie monitoru pořízené mobilním telefonem či jiným fotografickým přístrojem nebudou uznány. Z jakékoli úpravy snímku mohou být vyvozeny důsledky dle současných pravidel.
 • c/ jméno herní postavy, která byla okradena, v případě více postav doplňte ostatní do ticketu s uvedením odcizených itemů či herní měny
 • d/ přezdívku hráče, který vás poškodil, pokud je vám známa,
 • e/ při nesplnění podmínek stanovených v bodech a) až d) je člen 4Story CZ týmu oprávněn řešení krádeže zamítnout.

(4) V případě zcizených zapůjčených itemů:

 • a/ musí poškozený doložit screenem vlastní zápůjčku zachycující předání itemu,
 • b/ dohodu o délce zápůjčky s přesným datem vrácení v chatu hry,
 • c/ doba zápůjčky itemu nesmí přesáhnout 7 dní,
 • d/ screen, který obsahuje dohodu o zápůjčce, nesmí být starší 9 dnů.

Nesplnění bodů a/ až d/ může být důvodem zamítnutí řešení krádeže členem týmu podpory 4Story.
(5) Tým podpory 4Story si vyhrazuje právo zamítnout řešení krádeže u hráčů, kteří se nechali opakovaně z vlastní neopatrnosti a nedbalosti okrást.
(6) V případě osobního pochybení hráče (vyhození předmětu, neúmyslný prodej NPC apod.) má hráč nárok na vrácení předmětu, avšak pouze třikrát.
(7) Náhrada či získání původního předmětu podle bodu (6) není možná v těchto případech:

 • a/ výměna předmětu kvůli efektu,
 • b/ snižování či vylepšování.

(8) Ve všech případech krádeží, bez ohledu na vrácení zcizených itemů, hrozí pachateli krádeže trest v sazbě 30 dní až trvalý BAN včetně ztráty ukradené věci, případně zisku z jeho prodeje (výměny).
(9) Za krádež předmětu se mimo jiné považuje i nevrácení předmětu v dohodnuté době (viz bod 4). Zápůjčka či jakákoli manipulace s předmětem, který vám nepatří - a je s ním tedy nakládáno v rozporu s účelem, k němuž byl držitelem itemu zapůjčen - je považována za krádež.

§ B9 – Chování ve hře (viz § E2)
Ve hře není povolené jednání, které by mohlo ničit (ničí) hru dalším hráčům (Grief-play), například jde o:
(1) táhnutí nestvůry za účelem zabití jiného hráče,
(2) zabíjení nestvůr na nižší či vyšší úrovni hráčem stejného národa, který v dané oblasti neplní žádné úkoly, za účelem omezení hry jiného hráče.
(3) jakákoli agrese na PvP mapách (Hesed, Ardir, Gebra, Tyconteroga) vůči hráčům obou národů v místech expení,
(4) toto pravidlo neplatí pro mapu Mosalien, Vysočina, Mirhur, Pohoří Colossus, Anbari, Undred, pro všechny dokumenty a v době dobývání na mapách: Hesed, Ardir, Gebra, Tyconteroga na serveru Xhadra (18:00 až 19:30) a Lapiris (20:00 až 21:30).

Vysvětlení:
Za místo expení se považuje prostor, v němž plní daný hráč aktuální úkoly (přičemž z pozice hráče na mapě musí být zřejmé, že nejde pouze o pokus o únik do tohoto prostoru při pronásledování nepřítelem).
Zabití v blízkosti okrajů tohoto prostoru bude posuzováno individuálně příslušným operátorem hry.
Na PvP mapách uvedených v odstavci (3) se prostory cest, tras, mostů, vodních a jiných ploch, na nichž se nenacházejí NPC určené k expení, nepovažují za místa expení, odstavec (3) v tomto případě neplatí.
Napadení hráče na normálních mapách (tedy nikoli PvP) je povolené v případě prvotní agrese hráče toho národa, kterému území patří. Napadený nepřátelský hráč se tak brání a má právo i po zabití tamního hráče k jeho opětovnému napadení.
Lovem Orků na nepřátelských mapách se vystavujete nebezpečí postihu za Grief-play, zabijete-li přitom hráče nepřátelského národa při plnění jeho běžných úkolů v místech expení.

§ B10 – Interakce se zástupci hry (viz § A2)
(1) Zástupcem hry je člověk, který má před svou přezdívkou jednu z následujících zkratek označujících jeho funkci ve 4Story CZ týmu: [Kamera], [TEM], [EM], [SEM], [TGM], [GM], [SGM], [GA], [TBM], [BM], [SBM], [BA], [TM], [CoMa]. Neoprávněné užívání a napodobování těchto zkratek, které by mohlo kohokoli uvádět v omyl, je trestné.
(2) Pokyny zástupců hry je nutné respektovat. Proti pokynu zástupce hry je možné se odvolat v ticket systému, případně na neveřejném kanále podpory IRC (#4Story.cz-support). Na stížnosti provedené jinou formou nebude brán zřetel.
(3) Při komunikaci se zástupci 4Story CZ týmu je povinen hráč dodržovat pravidla slušného chováni. A to na všech místech, na nichž lze se zástupci hry komunikovat.
Jakékoli slovní útoky, provokace a jiné nevhodné chování, nebudou tolerovány a mohou mít za následek potrestání hráče podle pravidel.
(4) V komunikaci prostřednictvím ticketu a neveřejného kanálu podpory v IRC jste povinni prokázat příslušnost k účtu, který je předmětem jednání, uvedením správného e-mailu k účtu a na vyzvání pracovníka podpory i znalosti detailů účtu. Pracovník 4Story CZ týmu nikdy nebude požadovat heslo, které využíváte při vstupu na účet. Více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.
(5) Útok na zástupce hry (ačkoli se vám zobrazuje jako nepřítel) není povolen. Výjimkou je udělení výslovného souhlasu členem 4Story CZ týmu.
(6) Zástupce hry nesmí využívat svého postavení ve prospěch či v neprospěch jiného hráče. Výjimkou jsou specifické situace sloužící k ověření možného problému či jiné události, jako např. oficiálně vyhlášené eventy.
(7) Stížnosti na jednání zástupce hry provádějte prostřednictvím ticket systému, případně IRC, a to výhradně na neveřejném k tomu určeném kanálu podpory (support kanál). Své odvolání směrujte k zástupci hry, který vám trest udělil. V případě potřeby (např. pokud daný zástupce hry neodpoví do 48 hodin) kontaktujte nejbližšího nadřízeného člena 4Story CZ týmu (viz § B12, článek (8)) .
(8) Dodržujte hierarchii 4Story CZ týmu:

 • a/ v případě podpory pro hru: [TGM]/[GM] → [SGM] → [GA] → [TM],
 • b/ v případě podpory pro fórum: [TBM]/[BM] → [SBM] → [BA] → [TM],
 • c/ v případě podpory pro eventy: [Kamera]/[TEM]/[EM] →[SEM] → [GA] → [TM].

Žádáme vás, abyste zbytečně nekontaktovali [CoMa], pokud vás k tomu sám nevyzve. Je zde především pro členy 4Story CZ týmu.
(9) Členové 4Story CZ týmu nemají povoleno poskytovat hráčům či jiným subjektům virtuální předměty či identity (např. peníze, MK apod.) nebo jiným způsobem zasahovat do běžného vývoje postavy hráče s výjimkou odměn za soutěže.
(10) Členy 4Story CZ týmu nemůžete pozvat do klanu či skupiny bez jejich předchozího svolení, a to výhradně na jejich vlastní popud.

§ B11 – Dokazování porušení pravidel
Byli-li jste svědkem porušení pravidel, nahlaste toto jednání na podporu hry.
Snímek zachycující útok na vás při expení při hlášení Grief-Play (viz § B10) musí obsahovat:
(1) údaje o uděleném poškození jiným hráčem,
(2) údaje ze statistiky soubojů (lze vyvolat písmenem „C“ a následně kliknout na položku „Válka“),
(3) označení mapy,
(4) v případě snímku pořízeného až po zabití je nutný přímý pohled na vaši mrtvolu, a to tak, aby byla v případě potřeby vidět vzdálenost k nejbližší cestě úniku,
(5) na druhém snímku je vhodné dokázat skutečnou snahu o expení (tj. udělené poškození jakémukoli tamní nestvůře).
Zpráva odeslaná na podporu za účelem nahlášení porušení pravidel musí obsahovat: viz § A10.
(6) POZOR snímek nesmí být starší než 48 hodin!
(7) Zasílání nepravdivých, pozměněných, účelových (staré screeny, vyprovokované hádky ...) snímků je zneužitím podpory a může být trestáno.

§ B12 – Struktura pravidel
(1) Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit Pravidla hry. Případná změna bude ohlášena minimálně jeden den před účinností změny pravidel na fóru hry a v in-game chatu.
(2) Výklad pravidel nemusí být kompletní. Porušení některého z pravidel slušného chování či nedodržováním zásad fair play může být trestáno.
(3) Pravidla se spoléhají na zdravý rozum a slušné chování každého z vás. Řiďte se proto mottem: „Nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě“.

Eventy (ohlášené akce)

§ C1 – Vyhlášení eventů
(1) Event bude vždy ohlášen na fóru nebo přes in-game chat.

§ C2 – Pravidla pro event
(1) Základní pravidla pro event se řídí pravidly pro daný event, obecnými pravidly pro hru a VOP.
(2) Je-li z podstaty úkolu zřejmé, že hráč plnící úkol se má pohybovat společně se zástupcem hry, pak je zakázáno jakékoli agresivní jednání vůči tomuto hráči, není-li řečeno jinak.
(3) Dodatečná pravidla sdělí zástupce hry v průběhu eventu. Tyto pak budou/mohou být (podle povahy eventu) dostupné i na fóru v příslušné sekci eventu.
(4) Nedodržení pokynu zástupců hry může být příčinou vyvození důsledků dle závažnosti přestupku.
(5) Krádež výhry za splnění eventu, která vám nenáleží, je trestná.
(6) Výhru nelze požadovat v jiném než nabízeném charakteru.

Fanstránky

§ D1 – Webové stránky s tématikou hry 4Story
(1) Chcete-li použít jakékoli dílo z oficiálních stránek hry, jež je předmětem autorského práva (obrázky, texty apod.), musíte požádat [CoMa] o získání svolení k použití těchto materiálů.
(2) Použití ochranných známek a elektronického díla podléhajícímu autorskému právu a mezinárodním úmluvám o autorských právech je podle zákona 121/2000 Sb. trestné a může být předmětem žaloby u soudu.
(3) Pro žádost o povolení k použití požadovaných materiálů, prosíme, využijte ticket systém.

Pravidla pro dobývání

§ E1 – Dobývání
(1) Dobýváním se rozumí boj o dané území na určitých PvP mapách.
(2) Oblastmi pro dobývání jsou PvP mapy Hesed, Ardir, Gebra, Tyconteroga, Undred a Nebeské ostrovy - Avalanská nebeská zahrada.
(3) Pravidla zde uvedená mají v časech dle § E2 přednost před ostatními pravidly.
(4) V době dobývání je zakázáno používání komentáře nad postavou. Tento prohřešek je automaticky trestán banem do následující půlnoci.
(5) V době dobývání zámků a Nebeských zahrad je zakázáno 5 minut před jeho zahájením vstup na dobývané území druhého národa.

§ E2 – Čas dobývání
V časovém intervalu celého dobývání (před, během i po) pozbývá v platnost paragraf § B9.
(1) Čas bezprostředně před dobýváním:

 • pro server Lapiris je čas od 20:00 do 20:30,
 • pro server Xhadra je čas od 18:00 do 18:30.

(2) Čas dobývání:

 • pro server Lapiris je čas od 20:30 do 21:00,
 • pro server Xhadra je čas od 18:30 do 19:00.

(3) Čas po dobývání:

 • pro server Lapiris je čas od 21:00 do 21:30,
 • pro server Xhadra je čas od 19:00 do 19:30.

Bany

§ F1 - Postup při stížnosti na udělený trest (BAN)
V případě, že nesouhlasíte s uděleným trestem, kontaktujte odpovědného člena 4Story CZ týmu prostřednictvím ticket systému: http://cz.4story.gameforge.com/support/home
Ticket vždy pište z e-mailu, na kterém je veden účet (blokovaný, ukradený, vykradený, nefungující apod.) nebo postavy na něm, které chcete řešit. Pokud nemáte k tomuto e-mailu přístup, počítejte s tím, že budete muset prokázat, že účet je společností Gameforge propůjčen právě vám.
Uvádějte v ticketu co nejvíce podrobností k stížnosti.
Stížnost zaslanou 30 a více dnů od udělení banu má člen 4Story CZ týmu právo bez udání vysvětlení zamítnout.

Přihlásit Už jsi zaregistrovaný?
Registrovat Ještě nemáš účet?

Přihlášením souhlasím s VOP.

Je jednoduché se zaregistrovat a je to zdarma.

Zadej prosím svou e-mailovou adresu a své heslo.

Požadavky: Tvé heslo musí obsahovat mezi 10 a 18 znaky, nejméně jedno velké a jedno malé písmeno a číslo. Zvláštní znaky nejsou povoleny.


Ve hře jsou platné naše Podmínky používání a Zásady ochrany osobních údajů.